Algemene voorwaarden en Privacy statement

Algemene voorwaarden Debatrix

Artikel 1: Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. In-company-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die Debatrix verzorgt voor een Klant in besloten kring, voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
 2. Klant:
  • elke particulier die bij Debatrix een opleiding afneemt op basis van open-inschrijving of
  • elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij Debatrix een in-company-/maatwerkopleiding afneemt.
 3. Open-inschrijving training: een training die openstaat voor iedere geïnteresseerde.

Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Debatrix, alsmede op alle overeenkomsten tussen Debatrix en de klant betreffende de volgende activiteiten/diensten:
 • het verzorgen van trainingen, opleidingen, workshops, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords,
 • het organiseren van debatten, congressen, symposia, lezingen, dan wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen in de ruimste zin des woords,
 • het selecteren en/of leveren van voorzitters, presentatoren, gastsprekers, juryleden, debaters, debatleiders, dan wel het optreden als intermediair ten behoeve van sprekers in de ruimste zin des woords,
 • het leveren van concepten, formats, draaiboeken, analyses, projectmateriaal dan wel expertise van opdrachtnemer in de ruimste zin des woords,
 • het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, brochures, artikelen, wetenschappelijk onderzoek, (hand)boeken, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel het verzorgen van publicaties in de ruimste zin des woords,

hierna te noemen ‘opdracht’.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Debatrix.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij zij door Debatrix schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3a: Totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen Debatrix en de klant komt tot stand door:

 1. verzending door de klant van het digitale inschrijvings- of aanmeldingsformulier via de website van Debatrix,
 2. schriftelijke bevestiging door de klant, van een offerte van Debatrix,
 3. schriftelijke bevestiging door Debatrix aan de klant van diens telefonische aanmelding of opdracht per e-mail, of van afspraken met een vertegenwoordiger van Debatrix,
 4. mondelinge afspraken tussen de klant en Debatrix.

Artikel 3b: Geldigheidsduur

 1. Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, gerekend vanaf de datum van verzending. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Annulering van de opdracht door de opdrachtgever

 1. De klant heeft het recht deelname aan of het gebruik van de opdracht te annuleren per e-mail of per telefonisch contact. Onder annulering wordt ook het verplaatsen van een opdracht verstaan. Consumenten hebben het wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint dan vervalt de bedenktijd.
 2. Bij annulering door de klant worden door Debatrix in rekening gebracht:
  1. alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn;
  2. alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:
   –  100% van de kosten bij annulering binnen één maand voor aanvang van de activiteit;
   –  50% van de kosten bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang van de activiteit;
   –  0% van de kosten bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de activiteit;
  3. alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie die in rekening zijn of worden gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

Betreft de activiteit een coachingsessie dan wordt door Debatrix in rekening gebracht:

 • 100% van de kosten bij annulering 2 weken voor de aanvang van de coaching.

Artikel 5: Annulering van de opdracht door Debatrix

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training met open inschrijving heeft Debatrix altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Reeds voldaan cursusgeld wordt binnen 30 dagen na annulering teruggestort op de rekening van de deelnemer/klant.
 2. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan zijn invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Debatrix het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Artikel 6: Vervanging

De klant, dan wel de door de klant aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemelde deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan Debatrix wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling door klant dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Debatrix aan te wijzen bankrekening.
 2. Bij deelname aan een open-inschrijving training of workshop dient de klant de factuur voor aanvang van de training of workshop te voldoen.
 3. De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten artikel 2, lid 1a,1b en 1c, zijn in de hoofdsom / cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Bij in-company opdrachten dienen de verblijfkosten door de klant te worden voldaan aan de door Debatrix gekozen accommodatie.
 4. Indien klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Debatrix gerechtigd, nadat hij klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Debatrix, vanaf de vervaldag de klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-kosten), die Debatrix maakt als gevolg van de niet-nakoming door klant van dienst betalingsverplichtingen, komen ten laste van de klant.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van klant naar het oordeel van Debatrix daartoe aanleiding geeft, is Debatrix gerechtigd van de klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Debatrix te bepalen vorm. Indien de klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Debatrix gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de klant aan Debatrix uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 8: Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Debatrix uitgegeven werken als omschreven in artikel 2 lid 1 sub d en e berust bij Debatrix, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Debatrix zullen door de klant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Debatrix, berust uitsluitend bij Debatrix.

Artikel 9: Overname van personeel

De werknemers van Debatrix zijn tijdens het dienstverband en gedurende een jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Debatrix mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de klant niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Debatrix om, (ex-)werknemers van Debatrix in dienst te nemen, dan wel anderszins buiten Debatrix om gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de (ex-)werknemer inmiddels in dienst is bij een derde.

Bovengenoemde geldt ook voor freelancers die in opdracht van Debatrix werkzaamheden hebben verricht.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

 1. Debatrix verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de klant.
 2. Assessments, coaching- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Debatrix, en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
 4. Daarnaast zal Debatrix eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Debatrix zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de klant niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Debatrix zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Debatrix voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Debatrix die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, aanvaardt Debatrix voor die schade slechts aansprakelijkheid indien deze door zijn aansprakelijkheids-verzekering is gedekt én voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,00.
 3. Debatrix is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12: Klachtenprocedure

Klachten kunnen worden gestuurd middels het klachtenformulier dat via de website www.debatrix.com opvraagbaar is.

 1. Klachten zullen worden afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld
 3. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door Debatrix bewaard.
 4. De beroepsmogelijkheid bij de klachtenprocedure is in handen van een onafhankelijke derde. Het oordeel daarvan is bindend. Eventuele consequenties voor Debatrix zullen binnen 2 maanden na uitspraak worden afgehandeld.

Als onafhankelijke derde is aangewezen Mw. Mr. M. van Olden, werkzaam bij Ten Holter Noordam Advocaten in Rotterdam.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen klant en Debatrix waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de klant en Debatrix waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

Vastgesteld: 10 november 2010

Gewijzigd: 15 mei 2018

Privacy statement

Debatrix vindt jouw privacy belangrijk. We doen het zoals het hoort, net zoals je zelf behandeld zou willen worden.

We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die afgeschermd blijven voor derden. Uiteraard verkopen we jouw gegevens niet door. En als we contact met je zoeken, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden.

Hieronder vind je een uitgebreidere versie van onze privacyregels.

Persoonsgegevens bij inschrijving

Als je inschrijft voor één van onze trainingen, vragen we je om je persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Voor-en achternaam:  Zodat we weten hoe we je mogen begroeten.
 • E-mailadres: Daar sturen we niet alleen trainingsinfo naartoe, maar we houden je na afloop ook graag scherp.
 • Mobiel telefoonnummer: Alleen voor onduidelijkheden / noodgevallen of last minute wijzigingen.
 • Functie (optioneel):
 • Geslacht (optioneel):
 • Postadres: Dat gebruiken we o.a. voor ‘fysiek trainingsmateriaal, boeken, certificaten etc. Maar we gebruiken het heel sporadisch.
 • Bedrijfsnaam en adres: zodat we de factuur goed kunnen adresseren.
 • Deelnamehistorie: zodat we je nog beter kunnen adviseren over toekomstige trainingen.

Verder gebruiken we jouw gegevens voor het volgende:

 • Overtuigtips: iedere week een waardevolle tip, maar alleen als je je er op hebt geabonneerd via onze site, of als je dat op een evaluatieformulier hebt aangegeven.

Op ieder gewenst moment kun je je daar ook weer voor uitschrijven.

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail: happiness@debatrix.com.

Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst, maar uiteindelijk is dat ook niet langer dan 10 jaar.

Derden

Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Met derden zoals Mailchimp en Google hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de AVG.

Bewaringstermijn

We bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Na het deelnemen aan onze trainingen krijg je nog tips over onderwerpen die voor jou interessant zijn. Maar als je dat niet wil, schrijf je met één klik uit en worden je gegevens verwijderd. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op via happiness@debatrix.com

Beveiligen van persoonsgegevens

Jouw privacy nemen we serieus. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Voor het inloggen in onze bedrijfsomgeving is twee-staps-verificatie ingesteld.
 • Onze laptops liggen op kantoor in een afgesloten kast.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Al onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Laatst herzien:

Januari 2019

Debatrix – Westersingel 109 – 3015 LD Rotterdam

Reacties op onze trainingen


De training werd enthousiast gegeven. Ik vond de training heel inspirerend!
Ingrid Mulders
Trainee / TNO
De omarming van online trainingen is door Covid-19 in een enorme versnelling gekomen. Bij ORTEC worden alleen al door de Education Factory jaarlijks meer dan 70 interne trainingen gegeven. En waar dat voor het hoofdkantoor in Zoetermeer nog vaak klassikale trainingen waren, was de beweging voor een globale uitrol richting online trainingen al voorzichtig ingezet. Een enorme “game-changer” was echter de Covid-19 crisis waardoor alle geplande klassikale trainingen snel omgevormd moesten worden naar online trainingen, met behoud van kwaliteit! Er zijn vele opties om online trainingen te geven, maar naast een goede inhoud wil je het publiek ook kunnen blijven boeien terwijl je als trainer nu (thuis) voor een camera zit en op deze manier een training moet geven. De goede ervaringen die we eerder met Debatrix hebben opgedaan bracht ons ook nu weer bij elkaar. Volgens het train-de-trainer principe heeft Debatrix de trainers van ORTEC geholpen om zelf goede online trainers te worden. In een dagdeel werden zaken doorgenomen zoals presentatie techniek, camera gebruik (inclusief licht en geluid tips), werd de “how-to-start” methode behandeld, werden opties in Microsoft Teams besproken (die vooral bij het geven van online trainingen nuttig kunnen zijn) en werd er uitgelegd hoe je plezier en aandacht in een online training vast kunt houden. Het bleek een mooie aanvulling waar elke trainer tips uit kon halen die ze in hun voorbereiding van zijn/haar trainingen goed konden gebruiken.
Ortec
Informatief, informeel, leuke discussies!
Jaapjan R
Verrassend! Je let op andere dingen dan waar je dagelijks mee bezig bent.
Fleur van den Heijkant
AIOS Urologie / Maastricht UMC
De training was concreet, pakkend en bruikbaar. Heel inspirerend, ik ga er zeker mee aan de slag!
Marike Jansen
Ergotherapeut / De Hoogstraat Revalidatie


Volg direct een training!

3 sepHybride Meetings Leiden
8 sepLive sessie: Succesvol online & hybride vergaderen in Teams (Remote)
9 sepMasterclass Persoonlijke Overtuigingskracht (Amsterdam)
17 sepTraject Strategische Expertcommunicatie
24 sepMasterclass Luisteren & Beïnvloeden (Rotterdam)
24 sepHybride Meetings Leiden
29 sepTED-waardig Presenteren (Utrecht)
8 oktSpeechwriting (Den Haag)
4 novMasterclass Inspirerend Presenteren
5 novVoorzitten & Gespreksleiden (Amsterdam)

Overzicht alle trainingen »

“Bijzonder lezenswaardig”
(Het Financieele Dagblad)

“Topboek voor een meeneemprijs!”
(Psychologie Magazine)

(reviews BOL.com)

Managementboek.nl  |  BOL.com

Overtuigtip: Hoe je met één simpele techniek beter contact maakt tijdens een online meeting

28/7 - Bij normale gesprekken is het al irritant als iemand steeds wegkijkt. Bij online meetings lijkt het wel de standaard! Het is vrijwel onmogelijk om elkaar recht in de ogen aan...

Lees verder »

Overtuigtip: Dit is een van de grootste beginnersfouten bij hybride vergaderen

15/7 - Eigenlijk wisten we het al: de interactie van een gesprek wordt in hoge mate bepaald door hoe je precies zit. Als je bij een eerste klantgesprek recht tegenover de klant...

Lees verder »

Meer nieuws & publicaties

9/7Debatrix Update: dit zijn de meest voorkomende uitdagingen tijdens hybride vergaderingen
8/7Zo houd je simpel contact met je publiek via een LinkedIn QR-code
28/6Dit waren onze eerste 25 overtuigtips van 2021!
24/6Hoe wij de Nederlandse Vrouwen Raad helpen om media-aandacht goed te benutten